Om vandudvalget

VANDUDVALGET

GRUNDVANDSSÆNKNING OG SPULING

VANDUDVALGETS ARBEJDE

GRUNDVANDSSÆNKNING OG SPULING

Vandudvalget blev dannet i 2015 med et ønske om, i samspil med myndighederne, at yde en koordineret indsats overfor den generelt stigende nedbør.


Arbejdet er baseret på frivillig indsat fra lodsejere valgt af foreningens bestyrelse og med assistance fra en privat samarbejdspartner, Fuldendt, Rådgivende ingeniører fra Varde. Der afholdes 3-4 møder om året.


Siden etableringen har vi bl.a.


Opstillet tre dataloggere i området, hvor der sker løbende måling og registering af grundvandsstand.


Kortlagt og nummereret brønde og strenge i grundvandssænkningen samt udskiftet dæksler.


Systematisk tjekket og registreret spulebehov samt opbygning af historik over udførte spulinger.


Kortlagt områdets grøfter med kortregistrering inklusive højdekoter.GRUNDVANDSSÆNKING


I forbindelse med udstykningen i 1972 blev der etableret en ca. 12 km rørlagt grundvandssænkning. Det rørlagte vandløb ledes via Hejbøl bæk og videre ud i Ringkøbing fjord.


Drænfunktionen bliver med tiden nedsat og kræver vedligehold f.eks. ved spuling. Varde kommune står for vedligeholdelsen, men den overvåges og gennemføres på foreningens opfordring inklusive registrering af aktivitet.


Selvom rørledningen er klassificeret som offentlig, er det lodsejerne der ejer rørledningen.GRØFTER


I vores område findes en del grøfter, der også kræver vedligeholdelse. Nogle grøfter er fælles med Naturstyrelsen og gårdejere. I mange tilfælde er det en kombination af rørledninger og grøfter/vandløb og det er derfor vigtigt at opretholde gennemstrømning.


Private grøfter skal oprenses af de respektive lodsejere og fra kommunens side anbefales det derfor at gå i dialog med naboer om at vedligeholde de fælles grøfter. Hvis grøften løber til en rørledning, sørg da for en rist, der kan fange blade og grene, inden det skaber problemer i rørledningen. Husk at rense risten jævnligt.NEDSIVNINGSANLÆG


De fleste sommerhusejerne har et nedsivningsanlæg på egen grund til det ”grå spildevand”, det vil sige vandet fra køkkenvask og badeværelse. Hvis vand ikke afledes tilstrækkeligt på grunden, vil der være risiko for at nedsivningsanlægget ikke virker effektivt pga. høj grundvandsstand.


En løsning kan være at etablere en ”mile”, hvor det grå spildevand pumpes op via en beholder før det ledes ud.


En anden mulighed er at etablere et privat dræn normalt ca. 25 meter fra nedsivningen, som så kobles direkte på grundvandssænkningen. Private dræn er udført på mindre end 10% af grundene.


OVERSIGTSKORT

Oversigtskortet viser alle gennemførte og planlagte spulinger og ajourføres løbende (senest juni 2016)

INDLÆG PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Se vandudvalgets indlæg på Generalforsamlingen 2018 her:

VANDKORT

I foråret 2015 blev der udarbejdet vandkort for vores område - se dem her:

 

VANDKORT - Guldvangen og Kirkeflod

VANDKORT - Jeppesvej og Hans Hansensvej

VANDKORT - Højsvej og Peder Larsensvej

VANDHÅNDTERING I SOMMERHUSOMRÅDER

Varde kommune har i deres vandhandlingsplan lavet en folder ”Håndtering af spilde- og overfladevand” samt udarbejdet en drejebog med et afsnit om ”Vandhåndtering i sommerhusområder”.

 

Du kan finde både drejebogen og folderen nedenfor på Varde kommunens hjemmeside.