Love & regler

LOVE OG REGLER

VEDTÆGTER OG DET MED SMÅT

LOVE OG REGLER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN


§ 1

Foreningens navn er "GULDVANGEN" og dens hjemsted er Lønne, 6830 Nr. Nebel.


§ 2

Foreningen består af de til enhver tid værende ejere af parceller med vejret til den private fællesvej Guldvangen, 6830 Nr. Nebel.


Stk.1

Valgbar er ejeren selv, dennes ægtefælle eller registrerede samlever, dog kan der kun vælges en person pr. parcel.


§ 3

Foreningens formål er:

a.  På medlemmernes vegne at administrere ejendommenes fælles forhold uanset de matrikulære ejerforhold for fællesarealerne.


b.  At administrere fællesarealerne ensartet i overensstemmelse med bestemmelserne i den pr. 12. november 1973 tinglyste områdedeklaration.

c.  At afholde udgifter til lokale udvidelser af grundvandssænkningen under forudsætning af:

•  At der er tilsagn fra flere grundejere i ét projekt.
•  At projekterne godkendes af bestyrelsen og vandmyndigheden efter
ansøgning.
•  At budget/omkostninger vedrørende punkt c godkendes af generalforsamlingen for hvert projekt.
•  At fremtidig vedligeholdelse aftales og afholdes af de grundejere, der
ønsker anlægget udført og af de grundejere, der ønsker at medbenytte
det.


§ 4

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Der udsendes skriftlig indkaldelse til hvert medlem. Indkaldelse skal indeholde angivelse af dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i tiden 1. marts - 1. juni.


Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt stiller krav derom med angivelse af forhandlingsemnet.


Stk. 3

Forslag fra medlemmerne må, for at komme på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, indgives skriftlig til bestyrelsen senest 1. februar.


Stk. 4

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.


§ 5

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


a. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.


b. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse.


c. Valg af medlem(mer) til bestyrelsen samt valg af suppleanter.


d. Valg af revisorer.


e. Fastsættelse af størrelsen af medlemmernes kontingent til foreningen for det følgende kalenderår.


f. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.


§ 6

Stk. 1

Hver grund/sommerhus har på generalforsamlingen én stemme. Stemme kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, men kun til medlemmer af foreningen. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere tre (3) stemmer ved fuldmagt. Såfremt en ejendom ejes af et selskab kan stemmeret udøves af den/dem, der kan tegne selskabet, eller i henhold til fuldmagt fra disse til fast funktionær i selskabet.


Stk. 2

Såfremt andet ikke er anført i tinglyst deklaration, træffes beslutninger af generalforsamlingen med simpelt flertal.


Stk. 3

Et medlem, der er i restance, har ikke stemmeret eller taleret ved general-forsamlingen.


Om ændringer af vedtægter jfr.§ 15. Simpelt flertal = over halvdelen af de afgivne stemmer kaldes også stemmeflertal eller absolut flertal.


§ 7

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed (om fornødent ved lodtrækning) en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning med hensyn til et eller flere af de foreliggende forhandlingsemner.


Stk. 2

Enhver beslutning på generalforsamlingen noteres af foreningens sekretær i et referat, der snarest efter generalforsamlingen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8

Stk. 1

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter.


Stk. 2

Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, dog ikke ud over 2 perioder. Genvalg kan finde sted.


Stk. 3

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, skal bestyrelsen straks ud fra de valgte suppleanter supplere sig med et nyt medlem, der fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 9

Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. Den afholder møder så ofte, den finder det hensigtsmæssigt.


Stk. 2

Står stemmerne lige ved afstemning, er formandens stemme udslags-givende.


Stk. 3

Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


§ 10

Stk. 1

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.


Stk. 2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 11

Regnskabet føres af kassereren, der på foreningens vegne kan kvittere for indbetalinger. Udbetalinger attesteres af formanden.


Opkrævningsform af kontingent fastsættes af bestyrelsen.


§ 12

Revision af foreningens regnskaber foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der ikke behøver at være medlemmer. Til revisorer kan kun vælges personer, der er villige til at påtage sig hvervet. Revisorerne vælges for et år ad gangen.


§ 13

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab offentliggøres i GuldvangsPosten samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Revisorerne skal have regnskabet med bilag overleveret til revision senest den 1. februar.


§ 14

Stk. 1

Bestyrelsen har pligt til at gennemføre foreningens i § 3 nævnte formål samt på eget initiativ fordele de fælles udgifter, jfr. § 3a, ligeligt på medlemmerne.

Stk. 2

Det er ikke tilladt at etablere ny eller ændret vejadgang direkte fra stamvejene til den enkelte grund. Enhver ændring af vejadgange skal skriftligt godkendes af bestyrelsen og kommunen og der skal forinden foreligge positivt resultat af en nabohøring.


§ 15

Ændringer af eller tilføjelser til disse vedtægter kræver vedtagelse på en lovlig indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunen.


§ 16

Såfremt kommunen kræver foreningen opløst, nedsætter generalforsamlingen et udvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling samt fremkomme med forslag til anvendelse af foreningens midler. Dette forslag, hvis indhold skal være velgørende eller på anden måde almennyttigt, skal godkendes af mindst 9/10 af grundejerne.


Ovenstående vedtægter er revideret/vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. september 2021 og godkendt af Varde Kommune den 15. november 2021.


Påskelørdag er foreningens faste generalforsamlingsdato.

KONTINGENT OG RESTANCE

Her kan du læse om kontingent-restanceproceduren for grundejerforeningen Guldvangen.

BYPLANVEDTÆGT OG DEKLARATION

Her kan du læse mere om byplanvedtægter og deklaration for vores område i folderen: Guldvangen Information og Vedtægter.

OPFØRER DU SKUR, ANNEKS ELLER CARPORT?

Der er mange regler, du skal overholde, hvis du vil have et skur, et anneks eller en carport på din sommerhusgrund. Videncentret Bolius giver dig overblik og inspiration.

REGLER FOR BRUG AF GRILL OG ÅBEN ILD

Det bliver ofte ganske varmt og tørt i vores område om sommeren, derfor skal vi være særligt opmærksomme på farerne ved brug af grill og åben ild i sommerhusområdet.


Vi henstiller derfor til særdeles forsigtig omgang med ild, gløder og aske. Sydvestjysk Brandvæsen har et par gode foldere - "Brandgode Råd" & "Information fra Brandvæsnet" - som kan printes ud både på dansk, tysk og engelsk. Også Beredskabsstyrelsens generelle regler for brug af grill, bål og ukrudtsbrænder er værd at læse og informere vores gæster i området om.

DATABESKYTTELSESFORORDNING

Læs om, hvordan vi behandler og opbevarer de data, vi har om vores medlemmer.

 

GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN


CVR NR. 33798423